Μάθε, Δές, Δράσε!!

Ομάδα Εθελοντών Δήμου Τρικκαίων.

Γίνε και σύ εθελοντής...

  hearts

suggestion-box

Πείτε μας την πρότασή σας για εθελοντικές δράσεις

Χάρτα εθελοντισμού

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μια παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία βαθαίνει, με αποτέλεσμα η κοινωνία έρχεται αντιμέτωπη με μια σειρά από παραπληρωματικές κρίσεις που απορρέουν η μία από την άλλη, με σημαντικότερες αυτές των αξιών, των ιδανικών και των θεσμών. Αντίδοτο μπορεί να αποτελέσει η αλληλεγγύη του ανθρώπου προς το συνάνθρωπο και η οποία μπορεί να εκφραστεί με διάφορες μορφές με κυριότερη αυτή του εθελοντισμού.

Εθελοντής είναι ο πολίτης που έχει τη διάθεση να προσφέρει. Με αυτή την έννοια ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία, όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρετή, την αγάπη για το συνάνθρωπο. Όσο όμως και αν επιδιώχθηκε από όλους να ταυτιστούν οι δύο έννοιες, ο εθελοντισμός συνεχίζει να εμπνέει περισσότερο, ειδικά στη σημερινή εποχή που κυριαρχεί ο ατομικισμός.i isxys copy

Σήμερα πολλοί Δήμοι, ως ο εγγύτερος προς τον πολίτη θεσμός, έχουν συστήσει ομάδεςοι οποίες προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε διάφορους τομείς. Με την εισαγωγή του εθελοντισμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση γίνεται απόπειρα διαχειριστικής βελτίωσης της προσφοράς των πολιτών, αλλά και τη δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου στο οποίο θα εντάσσονται δράσεις ενώσεων πολιτών ή και μεμονωμένων εθελοντικών δράσεων. Σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών αλλά και σε συνδυασμό με τη γενικότερη κρίση που μαστίζει τη χώρα, η κοινή δράση των πολιτών μπορεί να αποτελέσει κοινό σημείο αναφοράς, ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και ευαισθησία των πολιτών.

Ο Εθελοντισμός ως πράξη συμμετοχής σε ατομικό αλλά και συλλογικό κοινωνικό επίπεδο αποτελεί εναλλακτική και πλήρως απεξαρτημένη ενέργεια, τόσο από ιδεολογικά και πολιτικά όσο και από ιδιοτελή κριτήρια, συμβάλει δε στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και των οικονομικών προβλημάτων.

Ο Δήμος Τρικκαίων με την παρούσα Χάρτα Εθελοντισμού θεσπίζει την πολιτική του, σε τοπικό επίπεδο, για τον Εθελοντισμό και την Κοινωνική Προσφορά, προσδοκώντας και ελπίζοντας, αυτή η προσπάθεια, να επιφέρει πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα στην τοπική κοινωνία.

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ:

Είναι η «οποιαδήποτε μη αμειβόμενη και μη υποχρεωτική εργασία, που σημαίνει το χρόνο που αφιερώνουν οι άνθρωποι χωρίς αμοιβή σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο ενός οργανισμού ή απ’ ευθείας προς άλλους ανθρώπους εκτός του νοικοκυριού τους».

ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ/-ΝΤΡΙΑ:

Εθελοντής είναι ο ενεργός πολίτης που προσφέρει ανιδιοτελώς τις γνώσεις του, τον ελεύθερο χρόνο του για κοινωφελή σκοπό προς όφελος άλλων, λειτουργώντας με αλτρουισμό και γενναιοδωρία, χωρίς ανταλλάγματα.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:   

Ο εθελοντισμός ως εργασία:

 • περιλαμβάνει δραστηριότητες που παράγουν αγαθά / υπηρεσίες και συνεισφέρουν σε περιεχόμενο με ουσιαστική αξία στον παραλήπτη αυτής (της εργασίας), η οποία και παρέχεται σε έναν ελάχιστο και μετρήσιμο χρόνο
 • είναι μη αμειβόμενη εργασία, σε χρηματική αξία ή σε είδος, μπορεί όμως να προβλέπεται περιορισμένη αμοιβή ή αποζημίωση για περιπτώσεις που προκύπτει δαπάνη την οποία επιβαρύνθηκε ο εθελοντής ή για να αντισταθμίσει βασικά έξοδα που έχει πραγματοποιήσει
 • είναι μη υποχρεωτική, προκύπτει από την αυτόβουλη συμμετοχή, χωρίς έννομη συμμόρφωση ή παροχή της υπό πίεση ή εντολή
 • είναι άμεση διενεργείται δε, όχι μόνο μέσω των εθελοντικών οργανώσεων, αλλά και απευθείας από άτομα (άτυπος ή άμεσος εθελοντισμός), ιδιαίτερα σε περιπτώσεις περιοχών όπου η υλοποίηση τέτοιων δράσεων δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί από οργανώσεις (είτε δε δρουν σε αυτή είτε δεν εξασφαλίζουν τη ζητούμενη παροχή / υπηρεσία)
 • πραγματοποιείται με στόχο την ωφέλεια τρίτου, δηλαδή ατόμου εκτός του νοικοκυριού ή της οικογένειας του εθελοντή.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Η οργάνωση η οποία έχει συσταθεί-ανεξάρτητα από το σκοπό και τις δράσεις – με σαφή στόχο την προώθηση του Εθελοντισμού άμεσα ή έμμεσα μέσα από τις δράσεις της ή για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται εθελοντική εργασία.

ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ:

Η χάρτα αποτελεί πρακτικό οδηγό, δεδομένης της απουσίας σαφούς νομικού πλαισίου για την εθελοντική εργασία, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, για όσους ενδιαφέρονται να συνδεθούν με τον εθελοντισμό. Ως εκ τούτου παρέχει την απαιτούμενη ενημέρωση και πληροφόρηση προς τους ενδιαφερόμενους εθελοντές για τις ενιαίες κατευθυντήριες γραμμές και τους κοινούς στόχους ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία περιβάλλοντος κατάλληλου για τον εθελοντισμό, η ενίσχυση και αναγνώριση των εθελοντικών δραστηριοτήτων, η ευαισθητοποίηση για την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο και η σύνδεση της ατομικής ευθύνης και της προσωπικής προσφοράς με την συλλογικότητα.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα παρατηρείται έλλειψη κοινού πλαισίου λειτουργίας του εθελοντισμού. Μέχρι σήμερα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν γίνει κινήσεις για το συντονισμό των κρατών μελών. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997 είχε στόχο, μέσα στα πλαίσια της εμβάθυνσης της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής αλληλεγγύης, να εκφράσει την πρόθεση των κρατών – μελών για την ανάπτυξη του εθελοντισμού σε διάφορα πεδία πολιτικής του κοινωνικού τομέα. Σημαντική είναι επίσης η αναφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2008), που επικεντρώνεται στο ρόλο που διαδραματίζει ο εθελοντισμός στην ανάπτυξη τόσο της οικονομικής όσο και της κοινωνικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σταθμό αποτελεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ανακήρυξη τους έτους 2011 ως «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού», που σκοπό είχε την διεύρυνση των συνεργασιών των κρατών μελών και το συντονισμό των ενεργειών τους, σε κοινοτικό επίπεδο, στον τομέα του εθελοντισμού. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή:

«ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη -κυρίως μέσω ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών- των προσπαθειών που καταβάλλουν η Κοινότητα, τα κράτη μέλη, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη δημιουργία συνθηκών στην κοινωνία των πολιτών που ευνοούν τον εθελοντισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καθώς και η ενίσχυση της προβολής των εθελοντικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ» (2010/37/ΕΚ).

Τα κράτη μέλη όρισαν από έναν εθνικό συντονιστικό οργανισμό – φορέα που είχε την ευθύνη της υλοποίησης του εθνικού προγράμματος δράσης για τον εθελοντισμό. Ο εθνικός συντονιστικός φορέας για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011 στην Ελλάδα είναι η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.). Στο πλαίσιο υλοποίησης των κοινών στόχων του Ευρωπαϊκού έτους εθελοντισμού η Γ.Γ.Ν.Γ. εκπόνησε ένα Εθνικό σχέδιο δράσης για την αναγνώριση, ανάδειξη και προώθηση του εθελοντισμού στη βάση τριών (3) Αξόνων Δράσης:

 1. Παραγωγή ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού για την προβολή της σημασίας του εθελοντισμού και την ευαισθητοποίηση των πολιτών (και ιδίως των μαθητών και των φοιτητών) αναφορικά με την προστιθέμενη κοινωνική αξία του,
 2. Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με στόχο την κινητοποίηση -ιδίως των νέων- για την συμμετοχή τους σε εθελοντικές δραστηριότητες με κοινωφελή σκοπό που προάγουν την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και
 3. Συνδιοργάνωση ή/και υποστήριξη δράσεων με άλλους κρατικούς ή/και μη κυβερνητικούς φορείς με στόχο την ανάδειξη της αξίας της εθελοντικής προσφοράς και την παρότρυνση συμμετοχής σε εθελοντικές δραστηριότητες.

Η απουσία σαφούς νομικού πλαισίου για τον εθελοντισμό, αποτελεί τόσο Ελληνικό όσο και Ευρωπαϊκό φαινόμενο. Παρόλα αυτά στην Ελλάδα η λειτουργία των εθελοντικών οργανώσεων στηρίζεται στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 12 του Συντάγματος):

 1. «Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια.
 2. Το σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου ή ουσιώδους διάταξης του καταστατικού του, παρά μόνο με δικαστική απόφαση.
 3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε ενώσεις προσώπων που δεν συνιστούν σωματείο.
 4. Οι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισμοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του καταστατικού τους και προστατεύονται και εποπτεύονται από το Κράτος, που είναι υποχρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξή τους.
 5. Επιτρέπεται η σύσταση με νόμο αναγκαστικών συνεταιρισμών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημόσιου ενδιαφέροντος ή κοινής εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής, εφόσον πάντως εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών που συμμετέχουν.»

ή στα χρηστά ήθη (άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος):

«Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.»

Στον δε Αστικό Κώδικα προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που διαθέτουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα υπό τις εξής μορφές: Σωματεία (Αστικός Κώδικας άρθρα 78-107), Ίδρυμα και Κοινωφελές Ίδρυμα (Αστικός Κώδικας άρθρα 108-121), Επιτροπή Εράνου (Αστικός Κώδικας άρθρα 122-126), Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Αστικός Κώδικας άρθρα 741-784), Ενώσεις Προσώπων (Αστικός Κώδικας άρθρο 107).

Παρόλα ταύτα τόσο ο χαρακτήρας όσο και ο τρόπος λειτουργίας αλλά και η σχέση των εθελοντικών οργανώσεων με το Κράτος δεν είναι προσδιορισμένη με σαφήνεια ούτε διοικητικά ούτε νομικά. Παρά το γεγονός της απουσίας ενός κανονιστικού πλαισίου, μέσα στο οποίο θα υλοποιούνται εθελοντικές δραστηριότητες, έχουν κατά καιρούς γίνει ρυθμίσεις που αναφέρονται στον εθελοντισμό, σε εθελοντές, στις εθελοντικές οργανώσεις, και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των αρχών του εθελοντισμού, με ευθύνη των αρμόδιων οργάνων σε κάθε Δήμο, με την περίπτ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 214 του Ν.3463/06.

Τα συμβούλια δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων προωθούν τον εθελοντισμό και συνεργάζονται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων αντίστοιχα σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 83 και την παρ.5 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010.

Σήμερα οι περισσότεροι Δήμοι έχουν εντάξει τον εθελοντισμό ακολουθώντας διάφορες πρακτικές:

 • Με τον ορισμό υπηρεσίας, η οποία έχει την αρμοδιότητα για την οργάνωση και τον έλεγχο της εθελοντικής ομάδας.
 • Διοργανώνοντας εθελοντικές δράσεις, σαν αποτέλεσμα της υιοθέτησης νέων πρακτικών λειτουργίας, μετά την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010, οι οποίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικών δραστηριοτήτων των Δήμων ή λειτουργούν αυτοτελώς.

Σκοπός της εθελοντικής Ομάδας του Δήμου Τρικκαίων θα είναι, γενικώς η ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης, του πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει της δράσης που διέπεται από αλτρουιστικά, φιλανθρωπικά αισθήματα και της προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.

Η Δημοτική Εθελοντική Ομάδα θα προσφέρει εθελοντικά, δια μέσου των μελών της, υπηρεσίες σε διάφορους τομείς όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία, o καθαρισμός παραποτάμιων και κοινοχρήστων χώρων και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος κλπ..

Στο νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων (ΦΕΚ 497/τ. Β’/28-2-2014) και ειδικότερα στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων προβλέπονται και οι εξής αρμοδιότητες:

 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων εθελοντισμού για τους δημότες όλων των ηλικιών.
 • Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.
 • Τηρεί και επικαιροποιεί το αρχείο όλων των εθελοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου.
 • Συνεργάζεται, συντονίζει, συνεννοείται και σχεδιάζει δράσεις με όλους τους εθελοντές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο προς όφελος των κατοίκων.
 • Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες γύρω από τον εθελοντισμό.
 • Προωθεί το πρότυπο του εθελοντή – ενεργού πολίτη.
 • Δέχεται τα αιτήματα των πολιτών που θέλουν να προσφέρουν εθελοντική εργασία.
 • Τηρεί το Μητρώο Εθελοντών του Δήμου.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση και εκπαίδευση των εθελοντών.
 • Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του Δήμου για τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος εθελοντικής δράσης.
 • Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε χρόνου το ετήσιο πρόγραμμα εθελοντικής δράσης.
 • Διοργανώνει εκδηλώσεις που αφορούν τον εθελοντισμό.
 • Είναι αρμόδιο για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας της εθελοντικής ομάδας του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία των δικτύων εθελοντών.

Κύριος στόχος είναι ο σχεδιασμός και η χάραξη πολιτικής για την προαγωγή και την προώθηση του εθελοντισμού αλλά και η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις, όπως αυτές θα καθορίζονται στον ετήσιο προγραμματισμό δράσης.

Επιπλέον ο Δήμος Τρικκαίων μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας:

 • Μπορεί να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής των Μ.Κ.Ο. και των εθελοντικών ομάδων με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς προκειμένου να εγγραφούν και να αποκτήσουν πρόσβαση στη δημόσια πλατφόρμα «Γέφυρες Συνεργασίας για τον Εθελοντισμού» (http://volunteers.neagenia.gr/) αναλαμβάνοντας την υποχρέωση ενημέρωσης της βάσης αυτής.
 • Μπορεί να αναλάβει καμπάνια ενημέρωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των πολιτών με το θεσμό του εθελοντισμού.
 • Μπορεί να αναλάβει ως συντονιστής φορέας (αιτών) τη διεξαγωγή σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την προώθηση του εθελοντισμού στην εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
 • Μπορεί να αναλάβει τη διεξαγωγή (χρηματοδοτούμενων) εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Για παράδειγμα, όπως αυτό της Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους» που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προώθηση του εθελοντισμού.
 • Μπορεί να αναλάβει ως συντονιστής φορέας (αιτών) τη διεξαγωγή και υλοποίηση εθελοντικών δράσεων αιτούμενος τη βοήθεια των Μ.Κ.Ο. και των δικτύων εθελοντικών οργανώσεων
 • Μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας συντονισμού, υποδοχής και αποστολής εθελοντών και να τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα εθελοντισμού που διεξάγονται στην Ελλάδα με τη συνεργασία ΜΚΟ.

Μπορεί να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής σε προγράμματα εθελοντισμού στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας που σκοπό έχουν να υποστηρίξουν τη συμμετοχή νέων σε διάφορες μορφές και δραστηριότητες εθελοντισμού σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός του Δήμου Τρικκαίων είναι να προσφέρει αλλά και να βοηθηθεί, σεβόμενος πάντα τη βούληση και την ανεξαρτησία τους, από:

 • τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που λειτουργούν τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο.
 • τις ήδη οργανωμένες ομάδες εθελοντών, οι οποίες παρέχουν εθελοντική δράση
 • τους μονωμένους εθελοντές οι οποίοι συμμετέχουν ή θέλουν να συμμετέχουν σε δράσεις που προσιδιάζουν στα ενδιαφέροντά τους
 • τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους
 • τις άτυπες ομάδες εθελοντών

Ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη του εθελοντισμού επιδιώκεται:

 • η επίτευξη ενός μεγάλου εγχειρήματος, το οποίο είναι η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των μελών της τοπικής κοινωνίας (μεμονωμένα ή σε ομάδες) τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση τοπικών δράσεων, και

η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στο έργο που επιτελούν οι ήδη υπάρχουσες εθελοντικές οργανώσεις, οι ομάδες εθελοντών αλλά και οι Μ.Κ.Ο. που υλοποιούν εθελοντικές δράσεις.

Μέλη της εθελοντικής ομάδας του Δήμου Τρικκαίων μπορούν να είναι κάτοικοι και δημότες του Δήμου οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από τη σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα δημοσιεύσει ο Δήμος. Έδρα της Ομάδας θα είναι η πόλη των Τρικάλων. Στα πλαίσια της λειτουργίας της Δημοτικής Ομάδας Εθελοντών μπορούν να λειτουργούν και αποκεντρωμένες Ομάδες Εθελοντών στις έδρες των Τοπικών Κοινοτήτων υπό την εποπτεία των κατά τόπους Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων και των εκάστοτε αντιδημάρχων. Για τη σύσταση της τα βήματα που θα ακολουθήσει ο Δήμος Τρικκαίων είναι τα εξής:

 1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίουγια τη δημιουργία εθελοντικής ομάδας εργασίας
 2. Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων
 3. Υποβολή αιτήσεωνενδιαφερομένων στο Δήμο
 4. Δημιουργία μητρώου μελών με την καταγραφή όσων εθελοντών δήλωσαν συμμετοχή.

Το Μητρώο Εθελοντών είναι η βάση δεδομένων στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα ανανεώνονται διαρκώς πληροφορίες σχετικές με όσους έχουν την επιθυμία να παρέχουν εθελοντική εργασία στο Δήμο. Αποτελεί δηλαδή τη δεξαμενή εθελοντών ή άλλως την Τράπεζα Εθελοντών που θα χρησιμοποιηθούν στους διάφορους τομείς των εθελοντικών δράσεων σύμφωνα με τις επιλογές τους και το διαθέσιμο χρόνο τους. Επισημαίνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών θα είναι απόρρητα και θα δίνονται στη δημοσιότητα μόνο όταν οι ίδιοι το επιθυμούν.

Αξιοποιώντας την Δημοτική Εθελοντική Ομάδα ο Δήμος Τρικκαίων θα επικεντρωθεί στους εξής πέντε τομείς:

 1. Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 2. Παιδείας
 3. Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
 4. Πολιτισμού & Αθλητισμού
 5. Υγείας

Οι δράσεις που θα περιλαμβάνονται σε κάθε τομέα θα καθορίζονται κάθε φορά από τον ετήσιο προγραμματισμό εθελοντικής δράσης.

Σε κάθε τομέα εθελοντικής δράσης θα ορίζεται συντονιστικό όργανο με έναν επικεφαλής. Ο επικεφαλήςς του κάθε τομέα θα είναι υπεύθυνος για την προσωπική υποστήριξη των εθελοντών και θα διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους στη λειτουργία της ομάδας. Επομένως ο εθελοντής θα απευθύνεται στον επικεφαλής όταν ανακύπτουν προβλήματα στην υλοποίηση μιας εθελοντικής δράσης.

Οι επικεφαλής του κάθε τομέα καθώς και ο/η Δήμαρχος ή ο/η αρμόδιος/α Αντιδήμαρχος θα αποτελούν το κεντρικό συντονιστικό όργανο, αρμοδιότητα του οποίου θα είναι η κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Εθελοντικής Δράσης και ο σχεδιασμός των εθελοντικών δράσεων ή ακόμα και ο ανασχεδιασμός τους ύστερα από εκτίμηση των δεδομένων και των αναγκών.

Το συντονιστικό όργανο κάθε τομέα με τον επικεφαλής θα συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να σχεδιάζει τις εθελοντικές δράσεις που προτίθεται να πραγματοποιήσει. Στις συνεδριάσεις αυτές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και οι εθελοντές έκαστου τομέα. Οι επικεφαλής των τομέων στη συνέχεια θα εισηγούνται τις εθελοντικές δράσεις στο Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο προκειμένου αυτό να προβεί στην υλοποίηση τους καθώς και στην κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Εθελοντισμού.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των εθελοντικών δράσεων θα διενεργείται έρευνα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και με σχετικό ερωτηματολόγιο, το εύρημα της οποίας θα καθορίζει τις εθελοντικές δράσεις σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας.

Κάθε εθελοντής που επιθυμεί να ενταχθεί στην εθελοντική ομάδα του Δήμου Τρικκαίων και στα σχεδιαζόμενα προγράμματα εθελοντικής δράσης ακολουθεί την εξής διαδικασία:

-    Συμπληρώνει τη δήλωση - αίτηση για την παροχή εθελοντικής εργασίας, στην οποία δηλώνει μεταξύ άλλων και τον τομέα που προσιδιάζει στα ενδιαφέροντά του

-          Εφόσον εξετάσει, υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση - συμφωνία παροχής εθελοντικής εργασίας

Τα ανωτέρω τα καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων.

Στη συνέχεια ο εθελοντής πραγματοποιεί την πρώτη συνεδρία με τον επικεφαλής του τομέα προκειμένου να τεκμηριωθεί το ενδιαφέρον του και να εξειδικευθεί το πρόγραμμα παροχής εθελοντικής εργασίας. Ταυτόχρονα καταγράφεται στο Μητρώο Εθελοντών. Τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών είναι απόρρητα και θα δίνονται στη δημοσιότητα μόνο εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν.

 • Ο εθελοντισμός είναι θέμα επιλογής
 • Ο εθελοντισμός προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα.
 • Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό όλων των ανθρώπων
 • Ο εθελοντισμός είναι ένας θεμιτός τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινωνίας τους.
 • Ο εθελοντισμός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο άτομα ή ομάδες μπορούν να εκφράσουν ανθρώπινες, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες.
 • Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που επιτυγχάνεται μόνο σε μη κερδοσκοπικό πλαίσιο.
 • Η εργασία των εθελοντών είναι άμισθη.
 • Ο εθελοντισμός δεν είναι υποκατάστατο της αμειβόμενης εργασίας.
 • Οι εθελοντές δεν αντικαθιστούν τους αμειβόμενους εργαζόμενους και δεν αποτελούν απειλή για την εργασιακή τους ασφάλεια.
 • Ο εθελοντής αναλαμβάνει συγκεκριμένο ρόλο και δράση

 • Ο Δήμος οφείλει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος ώστε να υποστηρίξει τον εθελοντή κατά τη διάρκεια της εθελοντικής εργασίας
 • Ο Δήμος εγγυάται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τον εθελοντή καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας
 • Ο Δήμος παρέχει στον εθελοντή την κατάλληλη προσωπική υποστήριξη σχετικά με τα καθήκοντά του ενώ ο επικεφαλής του τομέα διευκολύνει την ενσωμάτωσή του στον οργανισμό και είναι αποδέκτης για τα τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα
 • Ο Δήμος διασφαλίζει ότι κάθε εθελοντική δραστηριότητα - εργασία που αναλαμβάνουν οι εθελοντές θα τους προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες για την εξέλιξή τους μέσα από διαδικασίες μη τυπικής και ανεπίσημης μάθησης
 • Ο Δήμος έχει την ευθύνη να καταρτίσει τον εθελοντή, εφόσον αυτό απαιτείται και κρίνεται απαραίτητο
 • Ο Δήμος θεσπίζει διαδικασίες επιβράβευσης των εθελοντών και πιστοποιεί την εργασία των εθελοντών οι οποίοι λαμβάνουν πιστοποιητικό εθελοντικής εργασίας και συστατική επιστολή
 • Ο επικεφαλής του τομέα ελέγχει τη συμπεριφορά των εθελοντών οι οποίοι οφείλουν να επιδεικνύουν την ανάλογη συμπεριφορά.
 • Ο επικεφαλής εκάστου τομέα μπορεί και οφείλει να εισηγηθεί προς το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο την παύση των αρμοδιοτήτων του εθελοντή (ήτοι τη διαγραφή του εθελοντή από το Μητρώο Εθελοντών) εφόσον αυτός:
  • επιδεικνύει απρεπή συμπεριφορά προς τα μέλη της εθελοντικής ομάδας και του κοινωνικού συνόλου εν γένει,
  • οικειοποιείται ή και καταστρέφει υλικά του Δήμου,
  • χρησιμοποιεί την ιδιότητα και προβαίνει σε αντιποίηση αρχής για προσωπικό όφελος,
  • παραβαίνει τις αρμοδιότητές του.

  Μπορείτε να κατεβάσετε την "χάρτα" σε μορφή αρχείου Adobe Acrobat απο εδώ