Μάθε, Δές, Δράσε!!

Ομάδα Εθελοντών Δήμου Τρικκαίων.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ……………………………………………………………………………………….

κάτοικος…………………………………………… με διεύθυνση κατοικίας ………………………………………  δηλώνω υπεύθυνα με την παρούσα ότι επιθυμώ και δέχομαι να συμμετάσχω εθελοντικά στις παρακάτω εθελοντικές δράσεις :

1. ……………………………………………

2. ……………………………………………

3. ……………………………………………

4. ……………………………………………

5. ……………………………………………

6. ……………………………………………

7. ……………………………………………

 

Επίσης δηλώνω και αποδέχομαι ότι:

§    Η συμμετοχή μου στις ανωτέρω εθελοντικές δράσεις δεν σχετίζεται με πιθανή εργασιακή σχέση οποιασδήποτε μορφής μεταξύ εμού και του Δήμου Τρικκαίων. Κατά συνέπεια ουδεμία απαίτηση ή δικαίωμα έχω έναντι του Δήμου, που να απορρέει από την ανωτέρω συμμετοχή μου.

§    Καμία απαίτηση χρηματική ή άλλης αποζημίωσης έχω έναντι του Δήμου λόγω της εθελοντικής μου προσφοράς σε αυτήν.

§    Το υλικό που ο δήμος θα μου παράσχει για την υλοποίηση των εθελοντικών δράσεων που μετέχω καθώς και το παραγόμενο αποτέλεσμα ανήκουν αποκλειστικά και μόνο σ’ αυτόν και ως εκ τούτου δεν εξαρτώ κανένα δικαίωμα.

§    Μετά το πέρας της εθελοντικής μου εργασίας υποχρεούμαι να επιστρέφω το υλικό που μου έχει δοθεί για το λόγο αυτό στο Δήμο.

§    Στις εργασίες στις οποίες συμμετέχω εθελοντικά ο δήμος θα μπορεί να αναγράφει το όνομά μου εφόσον το επιθυμώ και μετά από δήλωσή μου

§    Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εθελοντικών δράσεων και εργασιών που αναλαμβάνω, οφείλω να ακολουθώ τις σχετικές υποδείξεις και οδηγίες που μου δίνονται από το συντονιστικό όργανο

§    Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να με παύσει από τις αρμοδιότητες μου διαγράφοντάς με από το Μητρώο Εθελοντών ή να αφαιρέσει μέρος των εθελοντικών εργασιών που αναλαμβάνω, εφόσον υφίσταται λόγος, μετά από απόφαση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου

§    Κανένα άλλο δικαίωμα ή απαίτηση έχω έναντι του Δήμου

 

                                                                                                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …../…../………

                                                                                                              Ο/Η  ΔΗΛΩΝ/ ΟΥΣΑ

 

**Μπορείτε να "κατεβάσετε" το αρχείο (MS Word ) της υπεύθυνης δήλωσης απο εδώ και κατόπιν να το συμπληρώσετε και αποστείλετε μέσω της παρακάτω φόρμας για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο μητρώο εθελοντικών ομάδων του Δήμου Τρικκαίων.